Kaip mus rasti?

Tel. +81 3 3408 5091
Faksas +81 3 3408 5092
El. paštas

Pasas

Sukurta 2015.01.08 / Atnaujinta 2016.09.12 15:35

Pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybes arba naudoti Lietuvos Respublikoje.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Per ambasadą pasas gali būti išduodamas arba keičiamas tik Lietuvos Respublikos piliečiui, deklaravusiam gyvenamąją vietą užsienio valstybėje. Jeigu savo išvykimo iš Lietuvos iki šiol nesate deklaravę, tai galėsite padaryti ambasadoje pateikdami dokumentus pasui išduoti ar pakeisti.

Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia:

 • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
 • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
 • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
 • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje);
 • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje;
 • jūreiviams.

Jeigu deklaruoti savo išvykimo iš Lietuvos nepageidaujate, dėl paso pakeitimo ar išdavimo Jums reikia asmeniškai kreiptis į bet kurią migracijos tarnybą Lietuvoje.

Pasas per ambasadą išduodamas ar keičiamas tik bendra tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrūkti iki dviejų mėnesių. Jei pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.) arba jei išduodamas pirmasis šis dokumentas vaikams, gimusiems iki 2008-07-22 ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę – jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis. Skubos tvarka pasas per ambasadą neišduodamas ar nekeičiamas.

Skubos tvarka pasą keičia tik Migracijos tarnybos Lietuvoje – per 1 ar per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Valstybės rinkliava už paso keitimą – per 5 darbo dienas – 57 EUR, per 1 darbo dieną (24 val.) – 71 EUR.

Konsulinis mokestis už paso keitimą/išdavimą ar dokumentų pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą – 100 EUR.

Konsulinio mokesčio lengvatos už paso keitimą/išdavimą ar dokumentų pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą taikomos:

 • 50 % – vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme.
 • 100 % – vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba; užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims; vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių; asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis; asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis; asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jeigu pasas išduodamas vaikui iki 5 m. amžiaus;
 • 5 metus, jeigu pasas išduodamas vaikui nuo 5 iki 16 m. amžiaus;
 • 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 16 m. amžiaus;
 • 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

Lietuvos Respublikos paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

Iki piliečiui bus išduotas naujas pasas, jo pateiktas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas jam grąžinamas.

Jeigu Lietuvos Respublikos pasas baigė galioti ar yra prarastas ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, kelionei į Lietuvą konsulinė įstaiga gali išduoti laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą arba laikiną pasą.

Dokumentų pateikimas

Dokumentai naujam pasui išduoti ar turimam pakeisti priimami tik iš anksto sutartu priėmimo laiku ir į ambasadą atvykus asmeniškai. Pateikiant piliečio nuo 1 iki 16 metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats (prašymą teikia vienas iš tėvų). Pateikiant piliečio, kuriam sukako 16 metų ir kuriam anksčiau nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, prašymą, jeigu jam nėra sukakę 18 metų, turi taip pat dalyvauti vienas iš jo tėvų. Pateikiant pirmojo paso išdavimo dokumentus piliečio iki 1 metų – jam atvykti į ambasadą nereikia.

Ambasada Japonijoje reguliariai organizuoja konsulines misijas į akreditacijos valstybes (Australiją, Singapūrą, Naująją Zelandiją), kurių metu piliečiai taip pat gali asmeniškai pateikti prašymą dėl paso išdavimo/keitimo nevykdami į Japoniją. Informacija apie ambasados organizuojamas konsulines misijas skelbiama ambasados interneto puslapyje bei teikiama elektroniniu paštu [email protected]

Paštu ar el. paštu prašymas pasui ir kiti dokumentai negali būti pateikiami.

Pateikiant prašymą išduoti ar keisti pasą piliečiui nuo 12 metų, yra nuskaitomi jo dešinės ir kairės rankų dviejų pirštų (smilių) atspaudai.

Pasui pakeisti reikia pateikti:

 • Prašymą (pildomas ambasadoje).
 • Dvi tapačias piliečio amžių ir Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus atitinkančias nuotraukas.
 • Turimą Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę (sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas). 
 • Konsulinį mokestį Japonijos jenomis grynais ir be grąžos. 
 • Piliečiui iki 16 metų ir piliečiui, kuriam sukako 16 metų ir kuriam anksčiau nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, jeigu jam nėra sukakę 18 metų: vieno iš tėvų Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Piliečiui praradusiam Lietuvos Respublikos pasą: pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (pildomas ambasadoje), jeigu nebuvo pateiktas elektroninis pranešimas apie paso praradimą per Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinę sistemą.
 • Piliečiui, pakeitusiam pavardę po santuokos sudarymo ar jos nutraukimo: Lietuvos Respublikos santuokos/ištuokos liudijimą arba dokumentus, reikalingus apskaityti užsienyje sudarytą/nutrauktą santuoką Lietuvoje (sutikrinus duomenis dokumentai grąžinami). 
 • Pageidaujant išduotą pasą gauti paštu: prašymą (pildomas ambasadoje) bei, jeigu adresatas ne Japonijoje, paso siuntimo registruotu paštu išlaidų apmokėjimą Japonijos jenomis grynais ir be grąžos.

Kreipiantis dėl pirmojo paso reikia pateikti:

 • Prašymą (pildomas ambasadoje).
 • Dvi tapačias piliečio amžių ir Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus atitinkančias nuotraukas.
 • Lietuvos Respublikos gimimo liudijimą arba dokumentus, reikalingus apskaityti vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą Lietuvoje, arba Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą patvirtinantį dokumentą (sutikrinus duomenis dokumentai grąžinami).
 • Užsienio valstybės asmens tapatybės dokumentą, jeigu toks buvo išduotas (sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas).  
 • Konsulinį mokestį Japonijos jenomis grynais ir be grąžos. 
 • Piliečiui iki 16 metų ir piliečiui, kuriam sukako 16 metų ir kuriam anksčiau nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, jeigu jam nėra sukakę 18 metų: vieno iš tėvų Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Pageidaujant išduotą pasą gauti paštu: prašymą (pildomas ambasadoje) bei, jeigu adresatas ne Japonijoje, paso siuntimo registruotu paštu išlaidų apmokėjimą.

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Paso atsiėmimas

Naują pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į ambasadą arba pasą paimti gali piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti pasą, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimti piliečio iki 16 metų pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimant naują pasą, turi būti pateiktas keičiamas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas asmeniui.

Jei pilietis pageidauja, pasas gali būti siunčiamas registruotu paštu. Tačiau paštu gautas pasas neaktyvuojamas ir negalioja tol, kol ambasada paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna asmens pranešimo apie paso gavimą.

DĖMESIO:

Jeigu naujas pasas piliečiui išsiunčiamas paštu, ambasada per nustatytą laiką negavusi asmens pranešimo apie paso gavimą, informuoja Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą apie paso dingimą. Migracijos valdyba pasą paskelbia dingusiu.

Jeigu naują pasą pilietis pageidauja atsiimti asmeniškai ambasadoje, tačiau neatvyksta į ambasadą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Trūksta informacijos?

Daugiau informacijos apie paso keitimą rasite Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos interneto svetainėje arba Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata